انتصاب رئیس کمیته روابط عمومی و رئیس کمیته روابط بین الملل انجمن

شناسه خبر : 992
99/2/2 - 00:40 2020-4-21 01:47:37
هومن منصوریان، سرپرست انجمن در احکام جداگانه ای آقایان ساسان شادمان منفرد را به ریاست کمیته روابط عمومی  و کاشف رانا را به ریاست کمیته روابط بین الملل انجمن منصوب کرد.
طی احکام جداگانه ای از سوی سرپرست انجمن

انتصاب رئیس کمیته روابط عمومی و رئیس کمیته روابط بین الملل انجمن

هومن منصوریان، سرپرست انجمن در احکام جداگانه ای آقایان ساسان شادمان منفرد را به ریاست کمیته روابط عمومی و کاشف رانا را به ریاست کمیته روابط بین الملل انجمن منصوب کرد.

به گزارش وب سایت انجمن، هومن منصوریان، سرپرست انجمن در احکام جداگانه ای آقایان ساسان شادمان منفرد را به ریاست کمیته روابط عمومی  و کاشف رانا را به ریاست کمیته روابط بین الملل انجمن منصوب کرد.

 

 

طرح و تولید : ایران دروپال